• โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียน
          ภายในปีการศึกษา  2559  โรงเรียนได้มาตรฐาน  ประสานความสัมพันธ์  ยึดมั่นโรงเรียนดีวิถีพุทธ   รุดหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา   บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา
  2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  3. พัฒนาการนำสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
  5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
เป้าประสงค์(GOAL)
   1. พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของสถานศึกษาโดยมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
   2. โรงเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและรบบริการ ในระดับดีขึ้นไป
   3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาร้อยละ 90 ขึ้นไป
   4. นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
   5. โรงเรียนได้จัดระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
   6. นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน