• โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

ข้อมูลนักเรียน

10 มิ.ย. 2560
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1  1 1 2
อนุบาล 2  2 1 3
รวมอนุบาล 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 20 35
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 20 37
รวมประถมศึกษา 89 109 200
มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 18 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 23 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 24 42
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 12 15
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 7 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 12 27
รวมมัธยมศึกษา 81 96 177
รวม 173 207 382