• โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  ตำบลป่งไฮ   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์  38150 โทรศัพท์ 042- 437060    E-mail  -   Website   www.nonggangsai.thai.ac สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย มีพื้นที่จำนวน   29  ไร่  ดังนี้
          เขตบริการของโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่จำนวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้
          1.  บ้านหนองแก่งทราย                    5.  บ้านท่าสวรรค์เหนือ
          2.  บ้านโคกโขง                             6.  บ้านท่าสวรรค์ใต้
          3.  บ้านสังคมพัฒนา                        7.  บ้านท่าแคนงาม
          4.  บ้านโนนหนามแท่ง                     8.  บ้านหนองจิก ( เฉพาะมัธยม )
          เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2482 โดยคำสั่งนายอำเภอบึงกาฬ ( ขณะนั้นอำเภอเซกาอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบึงกาฬ)   ตั้งครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนแต่อาศัยศาลาการเปรียญวัดโขงประดิษฐ์ บ้านโคกโขงเป็นสถานที่เรียน ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นตั้งแต่ ป.1-4 ในปีต่อๆกันมา โดยมี นายล้วน จันทร์โคตร เป็นครูใหญ่คนแรก
          พ.ศ. 2502 ทางราชการกำหนดให้บ้านเซกาเป็นกิ่งอำเภอเซกาและมีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2513 โดยทำการก่อสร้างอาคารถาวรในที่ดินที่คณะกรรมการหมู่บ้านสงวนไว้สร้างอาคารเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ประมาณ 29 ไร่ และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารใหม่แบบ ป1.ซ3
พ.ศ. 2513 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารเรียนแบบ  
ป.1 ซ 3 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2514 โดยทำการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านสงวนไว้ สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนโดยเฉพาะและเมื่อก่อสร้างเสร็จ ก็ย้ายมาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ในเวลาต่อมา
          พ.ศ. 2516  ได้รับจัดสรรงบประมาณบ้านพักครูให้สร้างบ้านพักครูแบบองค์การจำนวน 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้รับจัดสรรให้ก่อสร้างอาคารเรียนอีกจำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้แบบครึ่งท่อนแบบองค์การฯ
ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2520 ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียน ชั้นล่าง 2 ห้อง รวมเป็น 10 ห้อง ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง 29 ห้องเรียน
          พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นแบบ ป.1 ฉ 1 หลัง 3 ห้องเรียนและได้ทำการต่อเติมทั้งชั้นล่างและด้านข้างในปีต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน
          พ.ศ. 2527 ขยายชั้นเรียนจากเดิมทำการสอนตั้งแต่ ป.1- ป.4 เป็น ป.5- ป.6 ในปีต่อๆมา
          พ.ศ. 2530 เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา
          พ.ศ. 2530 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายได้เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          พ.ศ. 2531 นายสมชัย วุฒิปรีชา เลขาธิการ กปช. (ขณะนั้น) ตรวจเยี่ยม ตรวจกิจกรรมดีเด่น โครงการต่างๆ
          พ.ศ. 2534 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับที่ 2 ของจังหวัด
          พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนรวมศูนย์ขนาดเล็ก โดยนำโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์มารวมกัน ใช้บุคลากรนักเรียนร่วมกัน และเปิดขยายชั้นเรียน เป็นระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน
          พ.ศ. 2537 ร่วมมือกับนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง 3 ห้องเรียน
          พ.ศ. 2539 เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง พร้อมชุดควบคุม, ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ห้อง
          พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เช่น ซ่อมอาคาร เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ทาสีอาคาร
          พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณอาคารเรียน สปช.105/29   4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณอาคารเรียน สปช.105/29   4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ.2551 ได้ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบล               ป่งไฮ
          พ.ศ.2555 ได้ลานอเนกประสงค์ กว้าง 10  เมตร ยาว 18  เมตร  จาก ส.ส.ไตรรงค์  ติธรรม
          พ.ศ.2557 ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ.2558 ได้งบประมาณสร้างเล้าไก่  จำนวน 1 หลัง